Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

DZIAŁ OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Na terenie obecnej, mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków istniała oczyszczalnia mechaniczna, która wybudowana została w latach 1965-1967 Ze względu na fakt, że stary obiekt nie był w stania oczyszczać ścieków na tyle aby sprostać obecnym przepisom zapadła decyzja o budowie nowej oczyszczalni. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w lipcu 1996 roku natomiast zakończenie planowane było na rok 1998. Klęska powodzi, która w lipcu 1997 roku nawiedziła południową część Polski nie ominęła również budowy oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie. Teren budowy zalany został ponad dwu metrową falą powodziową. Z tego też powodu zakończenie inwestycji opóźniło się o pół roku i ostatecznie zakończenie rozruchu nastąpiło w czerwcu 1999 roku. Obiekt jest nowoczesną oczyszczalnią mechaniczno - biologiczną z pełną gospodarką osadowo - gazową, który w roku 2000 otrzymał trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie na "BUDOWĘ ROKU". Gaz, który powstaje w wyniku fermentacji osadów w WKFz po odsiarczeniu kierowany jest do zbiornika gazu a następnie spalany w kotłowni , która ogrzewa obiekty oczyszczalni. W celu kontroli pracy oczyszczalni, odpływające z niej ścieki poddawane są analizom w laboratorium mieszczącym się na obiekcie. Wyniki analiz pokazują, że oczyszczalnia z dużym zapasem spełnia warunki pozwolenia wodno - prawnego. W 2006 roku podpisana została umowa w ramach projektu realizowanego z Funduszu Spójności w ramach której wykonana została rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie. Inwestycja ta miała na celu zwiększenie niezawodności jej pracy a także ograniczenie ilości osadu powstającego w wyniku procesu oczyszczania ścieków. W ramach inwestycji wykonano modernizację budynku krat, wybudowano nowy osadnik wtórny i komorę fermentacyjną oraz suszarnię osadów dzięki której możliwe będzie kilkukrotne zmniejszenie ilości osadów usuwanych z terenu oczyszczalni ścieków.

Kierownik Oczyszczalni ścieków – Maciej Sznura

Kontakt: 77 480 25 32

Galeria