Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: UWAGA! Z powodu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, nastąpi przerwa w dostawie wody w części ulicy Wyspiańskiego. Prace związane z usunięciem awarii mogą potrwać do godziny 18.00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

DODATKOWY WODOMIERZ – PODLICZNIK, PODLEWANIE OGRODU

Osoby, które chciałyby podlewać ogród, płacąc tylko za wodę, bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający, tzw. podlicznik. Dzięki niemu rozliczana ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona zostanie o ilość wody zużytej do podlewania ogrodu.

Zgodnie z art. 27 ust. 4, 5 , 6 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), w rozliczeniach ilości ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Po stronie Odbiorcy usług leży zakup, montaż i eksploatacja tego wodomierza, tzn. naprawy oraz okresowa legalizacja. Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza aktualnie wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu Odbiorca usług zobowiązany jest dokonać ponownej legalizacji.

Warunki techniczne montażu podlicznika – dodatkowego wodomierza:

- Podlicznik musi znajdować się w pomieszczeniu, na instalacji wewnętrznej za wodomierzem głównym, zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi normami. (szeregowo za wodomierzem głównym).

- W pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany wodomierz, musi panować temperatura powyżej 4 stopni Celcjusza, w celu zabezpieczenia wodomierza przed zamarzaniem.

- Dostęp do podlicznika musi być swobodny i bezpieczny

- Woda pobierana z instalacji za podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki z wnioskiem o prowadzenie rozliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej – druki w zakładce „ druki do pobrania".

W umówionym terminie służby techniczne dokonają sprawdzenia poprawności montażu i zaplombują podlicznik.

UWAGA!

Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb zużycia wody bezpowrotnie zużytej i kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.

Warunki finansowe zakupu, montażu i eksploatacji podlicznika

Koszt wykonania podejścia wodomierzowego, zakupu i montażu podlicznika, koszt wymiany podlicznika związany z upływem okresu legalizacji - obciąża Odbiorcę usług.
Jeżeli w okresie ważnej legalizacji (5 lat) nastąpi zerwanie plomby na podliczniku lub ulegnie on uszkodzeniu, to koszt ponownego zaplombowania – zgodnie z cennikiem usług świadczonych przez MWiK Kędzierzyn-Koźle Sp. z o. o - ponosi Odbiorca usług.

Zużycie wody zliczane przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie wody wykazane przez podlicznik. Należność za odprowadzone ścieki obliczona będzie według wskazań wodomierza głównego pomniejszonych o wskazania podlicznika.