Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: UWAGA! 26.08.2019 Z powodu awarii na sieci, nastąpi przerwa w dostawie wody przy ul. Anny. Przewidywany czas usunięcia awarii godz 12:00. Za niedogodności przepraszamy.
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta przyjmuje strony w godzinach od 7:00 do 15:00 we wszystkie dni robocze.

W Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta, który obsługuje około 7000 klientów, można załatwić formalności związane z wykonaniem przyłącza wodno-kanalizacyjnego do nieruchomości, zawierane są umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków, prowadzone rozliczenia z Odbiorcami, oraz przyjmowane reklamacje, skargi i zapytania w oparciu o obowiązujące regulacje prawne.

Umowy zawierane są jedynie z prawnymi właścicielami nieruchomości bezpośrednio włączonymi do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W celu zawarcia umowy koniecznym jest przedłożenie do wglądu:

  • aktu notarialnego w przypadku kupna-sprzedaży,
  • aktu notarialnego Kub odpisu księgi wieczystej,
  • aktu własności oraz protokołu z odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (jeżeli istnieje) w przypadku budynków nowowybudowanych,
  • dokumentu tożsamości
  • pełnomocnictwa, jeżeli osoba podpisująca umowę reprezentuje właściciela posesji,

ROZLICZENIA Z ODBIORCAMI PROWADZONE SĄ WEDŁUG NSTĘPUJĄCYCH ZASAD:

Rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty stanu wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym. W przypadku korzystania z podłączeń prowizorycznych na czas określony ( np. na czas budowy), w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu zużycie wody rozliczane będzie zgodnie z normami zużycia wody.

Ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez ich Dostawcę ustalana jest na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Dostawcę ścieków na przyłączu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku na podstawie ilości pobranej wody z sieci gminnej i ujęć własnych.

Ilość ścieków w zakładach produkcyjnych, może być pomniejszona o rozliczenie ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne lub technologiczne. Wielkość pomniejszenia ustalają strony w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

W rozliczeniach pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą obowiązują ceny określone w taryfie cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o.

Okresy rozliczeniowe są jednomiesięczne. Odczytu dokonujemy droga radiową, wystawiamy faktury i rozsyłamy listem zwykłym do skrzynek pocztowych naszych Odbiorców.

Należności za dostarczoną wodę i odebrane ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury.

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń na piśmie, jednak nie wstrzymują one obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zwrotowi do Odbiorcy.