PROJEKT ZAOPATRZENIE W WODĘ I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU O WARTOŚCI 44,5 MLN EUR ZOSTAŁ ZREALIZOWANY W LATACH 2003-2011 PRZY 70% WSPARCIU FINANSOWYM Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

 
 

W grudniu 2011 r. zakończono największe przedsięwzięcie infrastrukturalne w Kędzierzynie-Koźlu, projekt porządkujący gospodarkę wodno-ściekową. Łączna wartość projektu wyniosła 44,5 mln euro przy 70% współudziale środków z Unii Europejskiej pochodzących z Funduszu Spójności. Pozostałe 30% to wkład własny Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., beneficjenta unijnej pomocy, pożyczka udzielona Spółce przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz środki Gminy Kędzierzyn-Koźle. Projekt podzielony był na kilka kontraktów. Pierwszy obejmował modernizację oczyszczalni i zarządzanie osadami ściekowymi, a także wydłużenie systemu rozprowadzania wody, połączonego z budową pompowni strefowych w miejscu dwóch zakładów uzdatniania. Na terenie oczyszczalni wykonano obiekty, które zapewniają znacznie lepszą efektywność pracy oczyszczalni ścieków i zwiększają jej niezawodność. Rozbudowano m.in. budynek krat, wybudowano zamkniętą komorę fermentacyjną, osadnik wtórny oraz suszarnię osadów ściekowych. Kolejnym zadaniem w ramach tego kontraktu była rozbudowa sieci wodociągowej o długości około dwudziestu km i budowa pompowni strefowych. Dwa kolejne kontrakty związane były z rozbudową i modernizacją systemu odprowadzania ścieków deszczowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle o długości około osiemnastu km oraz rozbudową i modernizacją systemu kanalizacji sanitarnej w dziewięciu dzielnicach miasta o długości około stu km. W przypadku realizowanych w tak krótkim czasie dużych zadań inwestycyjnych sektora wodno-ściekowego istotna jest ich właściwa eksploatacja. Dlatego w ramach projektu utworzono nowoczesną centralną dyspozytornię wyposażoną w innowacyjny system monitoringu połączony z autorskim oprogramowaniem obejmującym diagnostykę sieci kanalizacji sanitarnej.

W grudniu odbyła się uroczystość zakończenia projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu”. Wydarzenie to uświetniło wielu znamienitych gości m.in.: Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle – Tomasz Wantuła, Zastępca Sektorowego Urzędnika Zatwierdzającego w Departamencie Instrumentów Finansowych w Ministerstwie Środowiska – Grażyna Hadjiraftis, Prezes Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o. – Barbara Ermisch-Lipniacka, Koordynator Projektu Funduszu Spójności w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Magdalena Sznajder oraz Posłanka na Sejm VII kadencji – Brygida Kolenda-Łabuś. Uroczystość była okazją do wręczenia wyróżnień osobom szczególnie zaangażowanym w realizację projektu. Najbardziej zasłużone dla realizacji inwestycji osoby zostały nagrodzone statuetkami.

Korzyści społeczne i ekologiczne z realizacji projektu:

  • Znaczna poprawa warunków życia i zdrowia mieszkańców.
  • Zapewnienie niezawodności dostaw wody o najwyższych parametrach jakościowych w perspektywie wieloletniej.
  • Uzyskanie wymaganej jakości ścieków odprowadzanych do rzeki Odry.
  • Zmniejszenie zanieczyszczeń wód opadowych odprowadzanych do Odry i jej dopływów.
  • Likwidacja bezpośrednich zrzutów ścieków na terenach nieskanalizowanych.
  • Trwały sposób zagospodarowania osadów ściekowych.
  • Ochrona zbiornika wody podziemnej 332.

 

Warto dodać, że rzeczona inwestycja w roku 2007 w znaczny sposób przyczyniła się do zdobycia przez gminę Kędzierzyn-Koźle I miejsca spośród gmin województwa opolskiego w zorganizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Gazetę Prawną rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”; a w październiku w Toruniu Spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie-Koźlu wręczono nagrodę V edycji ogólnopolskiego konkursu „LIDER EKO-INWESTYCJI” w kategorii Inwestor za realizację Projektu Funduszu Spójności pod nazwą „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie-Koźlu”.

 

Konkurs odbył się pod patronatem Senatu Rzeczpospolitej Polskiej i był przeznaczony dla inwestorów którzy realizowali inwestycje związane z poprawą stanu środowiska, współfinansowane z Funduszu Spójności. Celem konkursu jest propagowanie idei Wspólnoty Europejskiej oraz edukacja w zakresie Funduszy Pomocowych. Konkurs ma promować efektywną absorpcję środków unijnych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ekologicznej, ma na celu promowanie inwestycji przyjaznych środowisku, wymianę informacji pomiędzy samorządami na temat efektywnych metod zarządzania środowiskiem, jak również realizację dyrektyw unijnych w zakresie środowiska naturalnego.

Zwycięstwo w konkursie zapewnia prestiż wśród inwestorów w zakresie działań proekologicznych.

MWiK 2019