Strona główna » Jakość wody

Woda podawana do sieci na terenie miasta jest wydobywana wyłącznie ze studni głębinowych o głębokości dochodzącej do 100 metrów pod poziomem terenu. Pobierana jest z trzecio i czwartorzędowych warstw wodonośnych, co zapewnia czystość i wysoką zawartość cennych dla zdrowia minerałów, ze szczególnym udziałem wapnia i magnezu.

Twardość wody – jest to cecha wody, spowodowana obecnością w niej jonów wapnia, magnezu, żelaza, glinu, manganu oraz kationów metali ciężkich. Ponieważ w wodach naturalnych sole wapnia i magnezu występują w największych stężeniach, przyjmuje się, że twardość wody pochodzi głównie od nich. Stąd wyróżnia się twardość wapniową i magnezową.

Twardość wody naturalnej powodowana przez węglany, wodorowęglany i wodorotlenki wapnia i magnezu (wytrącające się podczas gotowania w postaci osadów) określa się mianem twardości węglanowej (twardość nietrwała, przemijająca). Natomiast chlorki, siarczany, azotany wapnia i magnezu odpowiadają za twardość niewęglanową wody (trwałą). Suma twardości wapniowej i magnezowej to twardość ogólna wody.

Twardość wody według aktualnych polskich norm wyrażana jest w mmol/l i w mgCaCO3/l.

W niektórych krajach przyjęto oznaczać twardość w stopniach, na przykład:

  • stopień niemiecki (ºDH) = 17,8 mg CaCO3/dm³,
  • stopień francuski (F) = 10 mg CaCO3/dm³,
  • stopień angielski (ºClarka) = 14,3 mg CaCO3/dm³,

Twardość wody w Kędzierzynie-Koźlu*

Stopni niemieckich

17o DH

Stopni francuskich

31o F

Stopni angielskich

3,1 mmol/l

* wartości uśrednione

Twardość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinna się zawierać w przedziale od 60 do 500 mgCaCO3/dm3 ( wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2017r. poz. 2294).

Twardość wody w sieci wodociągowej Kędzierzyna – Koźla, waha się w przedziale 290 – 330 mgCaCO3/l, co odpowiada:

  • 2,90 – 3,3 mmol/l
  • 16,27 – 18,51 (ºDH) stopnie niemieckie
  • 20,36 – 23,17 (ºClarka) stopnie angielskie
  • 29 – 33 (F) stopnie francuskie

Kędzierzyńsko – Kozielska woda klasyfikuje się jako woda o średniej twardości.

Klasyfikacja twardości wody

wodamgCaCO3 /lmmol/lmval/lo n (dh)
Bardzo miękka0-850-0,890-1,780-5
Miękka85-1700,89-1,781,78-3,575-10
Średnio twarda170-3401,78-3,573,57-7,1310-20
Twarda340-5103,57-5,357,13-10,720-30
Bardzo twarda> 510>5.35>10,730
Klasyfikacja twardości wody

*wg. Obowiązującego Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,poz.2294)
** – wartości zalecane ze względów zdrowotnych