Strona główna » Strefa klienta » Dodatkowy wodomierz – podlicznik, podlewanie ogrodu

Osoby, które chciałyby podlewać ogród, płacąc tylko za wodę, bez opłat za ścieki, mogą zamontować wodomierz odliczający, tzw. podlicznik. Dzięki niemu rozliczana ilość odprowadzonych ścieków pomniejszona zostanie o ilość wody zużytej do podlewania ogrodu.

Zgodnie z art. 27 ust. 4, 5 , 6 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (D. U. 2019 poz. 1437), w rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

Po stronie Odbiorcy usług leży zakup, montaż i eksploatacja tego wodomierza, tzn. naprawy oraz okresowa legalizacja. Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza aktualnie wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu Odbiorca usług zobowiązany jest dokonać ponownej legalizacji.

Warunki techniczne montażu podlicznika – dodatkowego wodomierza:

  • Podlicznik musi zostać zabudowany w pomieszczeniu, na instalacji wewnętrznej  Odbiorcy za wodomierzem głównym, zgodnie z instrukcją producenta oraz obowiązującymi  normami. (szeregowo za wodomierzem głównym).
  • W pomieszczeniu, w którym zostanie zamontowany wodomierz, musi panować temperatura powyżej 4 stopni Celcjusza, w celu zabezpieczenia wodomierza przed zamarzaniem.
  • Dostęp do podlicznika musi być swobodny i bezpieczny
  • Woda pobierana z instalacji za podlicznikiem nie może być odprowadzana do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy wystąpić do Spółki z wnioskiem o prowadzenie rozliczenia ilości wody bezpowrotnie zużytej – druk w zakładce „druki do pobrania”.

W umówionym terminie służby techniczne dokonają sprawdzenia poprawności montażu i zaplombują podlicznik.


UWAGA!


Przed podjęciem decyzji o montażu podlicznika na instalacji do podlewania zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb zużycia wody bezpowrotnie zużytej i kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach.

Warunki finansowe zakupu, montażu i eksploatacji podlicznika

Koszt wykonania podejścia wodomierzowego, zakupu i montażu podlicznika, koszt wymiany podlicznika związany z upływem okresu legalizacji – obciąża Odbiorcę usług.
Jeżeli w okresie ważnej legalizacji (5 lat) nastąpi zerwanie plomby na podliczniku lub ulegnie on uszkodzeniu, to koszt ponownego zaplombowania ponosi Odbiorca usług.

Należność za odprowadzone ścieki obliczona będzie według wskazań wodomierza głównego pomniejszonych o wskazania podlicznika.