Strona główna » Strefa klienta

Biuro Obsługi Klienta Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z o. o. tworzy zespół pracowników, którzy dzięki swoim kwalifikacjom i doświadczeniu zapewniają Klientom pełną i rzetelną informację na temat usług świadczonych przez MWiK  w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o.

Nasi pracownicy są do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 – 15:00.

 Dzięki ich pomocy wszelkie załatwiane sprawy dotyczące:

 • informacji ogólnych o świadczonych przez Spółkę usługach,
 • składanie wniosków i zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
 • rozliczenie – faktury za wykonaną usługę zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
 • rozliczanie ilości wody bezpowrotnie zużytej,
 • odbioru informacji o stanie wodomierzy, plombowaniu wodomierzy i wymianie wodomierzy,
 • windykacja należności,
 • skargi i reklamacje.


staną się prostsze.  


Przy zawieraniu umowy z nowym odbiorcą niezbędne są następujące dokumenty:

 • informacja o numerze księgi wieczystej nieruchomości, umowa najmu lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością,
 • w przypadku nowobudowanego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego –  protokół odbioru
 • wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
 • dokument potwierdzający tożsamość.

Rozliczenia z Odbiorcami prowadzone są według następujących zasad:

Rozliczanie zużycia wody odbywa się w oparciu o odczyty stanu wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym.

W przypadku korzystania z podłączeń prowizorycznych na czas określony ( np. na czas budowy), w okresie przejściowym do czasu zamontowania wodomierza na przyłączu zużycie wody rozliczane będzie zgodnie z normami zużycia wody.

Ilość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych przez ich Dostawcę ustalana jest na podstawie odczytów z urządzenia pomiarowego zamontowanego przez Dostawcę ścieków na przyłączu kanalizacyjnym, a w przypadku jego braku na podstawie ilości pobranej wody z sieci gminnej i ujęć własnych.

Ilość ścieków w zakładach produkcyjnych, może być pomniejszona o rozliczenie ilości wody bezpowrotnie zużytej na cele produkcyjne lub technologiczne. Wielkość pomniejszenia ustalają strony w umowie.

W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług.

W rozliczeniach pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą obowiązują ceny określone w taryfie cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone na terenie Gminy Kędzierzyn-Koźle przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Kędzierzynie-Koźlu Spółkę z o. o.

Okresy rozliczeniowe są jednomiesięczne. Odczytu dokonujemy droga radiową, wystawiamy faktury i rozsyłamy listem zwykłym do skrzynek pocztowych naszych Odbiorców.

Należności za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty wysłania faktury lub dostarczenia jej w inny sposób.

Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji i roszczeń na piśmie, jednak nie wstrzymują one obowiązku uregulowania należności. W razie uwzględnienia reklamacji ewentualna nadpłata podlega zwrotowi do Odbiorcy.

INFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH

UWAGA! Powyższa informacja nie ma wpływu na wpłaty z tytułu rozrachunków z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o.

Wpłaty należy dokonywać, jak dotychczas, na rachunek bankowy podany na fakturze VAT.

Od 1 września 2019 r. Ministerstwo Finansów udostępniło nowy wykaz podatników VAT wraz z przypisanymi do nich rachunkami bankowymi, czyli tzw. białą listę lub białą księgę podatników (https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka).

W powyższym wykazie odnajdziecie Państwo otwarte rachunki bankowe w związku z prowadzoną przez MWiK Sp. z o.o. działalnością gospodarczą, które podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego.
Poza bankowymi rachunkami rozliczeniowymi MWiK Sp. z o.o. posiada także tzw. rachunki wirtualne, które służą do identyfikacji podmiotu wpłacającego środki, jednakże nie podlegają obowiązkowemu zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego i nie są zamieszczane w wykazie podatników VAT. Rachunki te są subkontami do bankowych rachunków rozliczeniowych MWiK Sp. z o.o.

Numery rachunków bankowych podane na Państwa fakturach za dostarczanie wody i odbiór ścieków, są rachunkami wirtualnymi, w związku z czym w chwili obecnej nie znajdują się w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów wykazie podatników VAT.” na „Numery rachunków bankowych podane na Państwa fakturach za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków, są rachunkami wirtualnymi, w związku z czym w chwili obecnej nie znajdują się w prowadzonym przez Ministerstwo Finansów wykazie podatników VAT.

Uprzejmie prosimy, aby realizowali Państwo wpłaty, tak jak do tej pory czyli na rachunek bankowy podany na fakturze. Użycie innego rachunku znacznie utrudni nie tylko prawidłową identyfikację Państwa ale i samo jej rozliczenie.