Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Administratorem  Państwa Danych  Osobowych jest Spółka Miejskie Wodociągi  i Kanalizacja w Kędzierzynie -Koźlu Spółka z o. o z siedzibą przy ul. Filtrowej 14 , w Kędzierzynie -Koźlu (kod pocztowy: 47-200), tel.: 77 480 13 00, adres e-mail: sekretariat@mwik.com.pl.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  tel. 606 852 381 lub e-mail odo@mwik.com.pl

  1. Celem przetwarzania danych jest podjęcie działań przed zawarciem umowy, w celu jej zawarcia i realizacji. Niezbędne może być również przetwarzanie danych dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych w interesie publicznym.
  2. Przetwarzanie danych realizowane będzie w oparciu o artykuł 6 ust 1 lit b,c,d,e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. urz. UE L 119 z 4.05 . 2016r ).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały powierzaniu jedynie podmiotom trzecim upoważnionym na podstawie Umowy Powierzenia Przetwarzania Danych. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu z wyjątkiem przetwarzania  przez system radiowego  odczytu liczników.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami.

MWiK 2019