Strona główna » Strefa klienta » Jak podłączyć się do kanalizacji

Mając na uwadze korzyści płynące z korzystania z miejskiej sieci kanalizacyjnej (w tym m.in. mniejsze koszty użytkowania w stosunku do zbiornika bezodpływowego, większy komfort użytkowania, podniesienie walorów ekologicznych) Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. zachęcają mieszkańców Kędzierzyna – Koźla do podłączania swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.

Na terenie miasta obowiązuje rozdzielczy system kanalizacji składający się z kanalizacji sanitarnej przeznaczonej wyłącznie do odprowadzania ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych oraz kanalizacji deszczowej przeznaczonej do odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych. Ścieki sanitarne rozbudowanym systemem kanałów grawitacyjnych, ciśnieniowych i podciśnieniowych spływają do nowoczesnej, miejskiej oczyszczalni zlokalizowanej przy ul. Gliwickiej.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) określa obowiązki, jakie ciążą na właścicielu nieruchomości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Zgodnie z ustawą właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, w przypadku jej braku, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.

Jeśli obok naszej działki przebiega kolektor ściekowy, warto podłączyć do niego dom. Jest to przede wszystkim wygodne.
Podłączając gospodarstwo domowe do kanalizacji sanitarnej, nie tylko pozbywamy się problemu odprowadzania ścieków z nieruchomości, ale także znacznie przyczyniamy się do poprawy środowiska naturalnego. Korzyści są obustronne, zarówno dla nas, jak i dla środowiska, które nas otacza, m.in. poprzez:

 • ograniczanie zrzutu nieoczyszczonych, szkodliwych dla wód powierzchniowych i gruntu ścieków, co znacznie przyczynia się do poprawy stanu wód gruntowych i powierzchniowych,
 • likwidację szamb – podniesienie komfortu życia,
 • ograniczenie kosztów związanych z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych.
 • koszt odprowadzania ścieków do kanalizacji stanowi około 10% – 15% kosztów wywozu specjalistycznymi samochodami,
 • wzrost atrakcyjność terenu,
 • poprawa jakości życia mieszkańców ,wzrost wartości rynkowej nieruchomości.

Podłączenie domu do sieci kanalizacyjnej jest możliwe i zalecane, jeśli w pobliżu domu przebiega kolektor kanalizacji sanitarnej. Należy to jednak wcześniej uzgodnić z przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji.

Jak przyłączyć nieruchomość do kanalizacji sanitarnej?

W obecnym stanie prawnym inwestor ma prawo wyboru procedury pozwalającej na realizację inwestycji budowy przyłączy elektroenergetycznych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych i może skorzystać z jednej z dwu możliwości, na jakie pozwala ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane tj.:

 • na podstawie zgłoszenia (art. 30 ust. 1 pkt 1a w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 20),
 • bez zgłoszenia (art. 29a).

Krok I

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej i opracowanie dokumentacji przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Inwestor lub projektant działający w imieniu inwestora składa w Miejskich Wodociągach i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. przy ul. Filtrowej 14 wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.mwik.com.pl – w zakładce „Wzory pism i umów” lub w Dziale Obsługi Klienta. Do wniosku zaleca się załączenie planu/szkicu/mapy ukazującego aktualne lub/i projektowane usytuowanie obiektów na nieruchomości wraz z zaznaczaniem nieruchomości/działki lub obiektu, którego dotyczy wniosek.

Po otrzymaniu warunków technicznych inwestor opracowuje lub zleca wybranemu przez siebie projektantowi wykonanie dokumentacji projektowej przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej.
Zakres dokumentacji jest uzależniony od wybranego trybu budowy przyłącza przewidzianego w ustawie prawo budowlane.

Termin i koszt wykonania dokumentacji projektowej inwestor uzgadnia indywidualnie z projektantem.

Osoba lub podmiot ubiegający się o przyłączenie nieruchomości do sieci nie później niż w dniu złożenia wniosku o przystąpieniu do wykonywania przyłącza kanalizacyjnego, a więc co najmniej 14 dni przed przystąpieniem do robót musi przedłożyć w tutejszej spółce kompletny projekt przyłącza kanalizacyjnego. Jednakże zaleca się uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej niezwłocznie po jej sporządzeniu.

Krok II
Budowa i odbiór przyłącza.

Po opracowaniu i potencjalnym uzgodnieniu dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacji sanitarnej właściciel zleca wybranej przez siebie firmie, posiadającej stosowne uprawnienia, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Po wykonaniu przyłącza, a przed jego zasypaniem następuje odbiór techniczny przez Spółkę i podpisanie przez strony protokołu odbioru technicznego.

Inwestor przyłącza kanalizacji sanitarnej ma obowiązek dokonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wybudowanego przyłącza. Inwentaryzację powinien sporządzić geodeta posiadający stosowne uprawnienia.

Przed podpisaniem protokołu zaleca się dostarczenie do Działu Kanalizacji Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Grunwaldzkiej 67 inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej wykonanego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Krok III
Podpisanie umowy o odbiór ścieków.

Protokół odbioru włączenia przyłącza do kanalizacji sanitarnej jest podstawą do wystąpienia z wnioskiem o zawarcie wymaganej umowy na odprowadzanie ścieków. Wniosek, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej Spółki www.mwik.com.pl – w zakładce „Wzory pism i umów” należy złożyć w Dziale Obsługi Klienta przy ul. Filtrowej 14 w Kędzierzynie – Koźlu, gdzie także zostanie sporządzona stosowana umowa na odprowadzanie ścieków.

Kto za to zapłaci?

Zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Art. 15 ust. 2 tejże ustawy stanowi, iż realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

Czego nie wolno odprowadzać do kanalizacji sanitarnej?

Na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle istnieje rozdzielczy system kanalizacyjny, to znaczy, że ścieki bytowe i ścieki opadowe odprowadzane są do odbiorników systemami odrębnych kanałów wyposażonych w odpowiednie urządzenia.

Sieci kanalizacyjne w zależności od przeznaczenia projektowane i budowane są na konkretne potrzeby:

 • po pierwsze są to kanały i urządzenia kanalizacji sanitarnej służące odprowadzaniu ścieków bytowo-gospodarczych, a więc ścieków z budynków mieszkalnych oraz użyteczności publicznej powstających w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych. Systemem kanałów sanitarnych mogą być także odprowadzane ścieki przemysłowe, a więc ścieki powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością. Jednakże w tym przypadku ścieki przemysłowe powinny zostać przed zrzutem do kanalizacji sanitarnej podczyszczone do odpowiednich parametrów wynikających z przepisów prawa.
 • po drugie są to kanały i urządzenia kanalizacji deszczowej służące odprowadzaniu ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z utwardzonych powierzchni takich jak place, parkingi, drogi i połacie dachowe.

Na terenie naszego miasta nie istnieje system kanalizacji ogólnospławnej.
Obowiązujące przepisy prawa zabraniają wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Wprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej przy wystąpieniu intensywnych opadów może spowodować najogólniej mówiąc przeciążenie hydrauliczne sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków. Jednakże z punktu widzenia mieszkańców najbardziej istotnym wskaźnikiem jest zdecydowane zwiększenie kosztów eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych co ma bezpośredni wpływ na cenę usługi zbiorowego odprowadzania ścieków.

Do urządzeń kanalizacyjnych według obowiązujących przepisów zabrania się wprowadzania także:

 • odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym,
 • odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych,
 • substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85 °C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu,
 • substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
 • odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
 • ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne, stacji krwiodawstwa, zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne, laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.