Miejskie Wodociągi i Kanalizacja

Wersja dla niedowidzących
WAŻNE: UWAGA! Z powodu prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej, nastąpi przerwa w dostawie wody w części ulicy Wyspiańskiego. Prace związane z usunięciem awarii mogą potrwać do godziny 18.00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy.
RODO informacja
e-faktura - nowa usługa w MWiK    instrukcja

Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Kędzierzyna Koźla Pani Sabina Nowosielska
Kompetencje Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki:

 • podejmowanie decyzji w sprawach wymienionych w art. 228 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu straty,
 • udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 • ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i Zarządu,
 • decydowanie o tworzeniu i prowadzeniu oddziałów oraz przystępowania do innych spółek i spółdzielni, stowarzyszeń i organizacji samorządu gospodarczego,
 • rozstrzyganie innych spraw zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Wspólników przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza


W skład Rady Nadzorczej wchodzą:

1. Danuta Gmyrek
2. Damian Klima
3. Leszek Dulęb
4. Alina Janik


Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • nadzór nad działalnością Spółki w zakresie wskazanym w art. 219 Kodeksu Spółek Handlowych,
 • reprezentowanie Spółki w stosunkach i sporach z członkami Zarządu,
 • zaopiniowanie kandydata na prokurenta zaproponowanego przez Zarząd,
 • wyrażanie zgody na obciążanie nieruchomości Spółki ograniczonymi prawami rzeczowymi,
 • wyrażenie zgody na rozporządzenie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości oraz na zaciąganie przez spółkę zobowiązań o wartości mieszczącej się w przedziale od 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do dwukrotności kapitału zakładowego Spółki,
 • wskazywanie biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe Spółki,
 • zajmowanie stanowiska z własnej inicjatywy lub na wniosek Zgromadzenia Wspólników i Zarządu we wszystkich sprawach dotyczących działalności Spółki.

Zarząd Spółki


Zarząd Spółki – Prezes Zarządu Barbara Ermisch - Lipniacka ( Zarząd jednoosobowy )


Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz umową Spółki:

 • Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę. Dotyczy to wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.
 • Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach, które nie są zastrzeżone do właściwości innych władz Spółki przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych,