Strona główna » Historia

Systemy wodociągów i odprowadzania ścieków w Kędzierzynie – Koźlu istnieją już od ponad stu lat. Spółka Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu powstała w wyniku przekształcenia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Opolu.

Już od samego początku przedsiębiorstwo nastawione było na rozwój i dążenie do jak najlepszego wypełniania swoich zadań w zakresie prowadzonej działalności.

Jedną z pierwszych ważnych inwestycji była budowa w połowie lat dziewięćdziesiątych przy ulicy Dunikowskiego nowoczesnego zakładu uzdatniania wody, który zastąpił dotychczasowe lokalne systemy uzdatniania wody m.in. wybudowany przy ulicy Filtrowej w latach 1900-1902 zespół obiektów wraz z zabytkową wieżą ciśnień. Zastosowane w tym obiekcie nowoczesne technologie przyczyniły się do bardziej efektywnego uzdatniania wody. Walory smakowe i zdrowotne naszej wody gwarantuje źródło jej pochodzenia, a mianowicie zasoby obszarów wodonośnych trzecio- i czwartorzędowych wydobywane ze studni głębinowych o głębokości ok. 100 metrów pod powierzchnią terenu. Woda podawana do sieci wodociągowej dzięki procesom napowietrzania i filtracji spełnia wymagania norm polskich oraz wytyczne WHO pod względem zdatności do spożycia.

Kolejnym ważnym etapem w rozwoju spółki była budowa nowoczesnej mechaniczno-biologicznej miejskiej oczyszczalni ścieków przy ulicy Gliwickiej. Rozruch oczyszczalni nastąpił w roku 1999, a jej wielkość pozwala na oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu całego miasta Kędzierzyn-Koźle oraz gmin ościennych. Połączenie osiedli położonych na lewym brzegu rzeki Odry rurociągiem tłocznym z nową oczyszczalnią ścieków przy ulicy Gliwickiej w latach 2001-2002 pozwoliło na ostateczne wyłączenie z eksploatacji pozostałych nieefektywnych i niespełniających obecnych parametrów i standardów oczyszczalni.

Początek XXI wieku to także budowa drugiego nowoczesnego zakładu uzdatniania wody przy ulicy Grunwaldzkiej, który wraz z zakładem uzdatniania wody przy ulicy Dunikowskiego w całości zaspokaja potrzeby w zakresie dostawy wody dla mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.

Wraz z wejściem naszego kraju do struktur Unii Europejskiej Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. przystąpiły do realizacji Projektu Funduszu Spójności p.n. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Kędzierzynie – Koźlu”. Wartość projektu wyniosła 44,5 mln euro i w 70% była współfinansowana przez Unię Europejską. Projekt objął swoim zakresem budowę i modernizację przeszło stu dwudziestu kilometrów systemów kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych. Rozbudowa sieci wodociągowych o kolejne dwadzieścia kilometrów oraz likwidacja dwóch nieefektywnych zakładów uzdatniania wody na osiedlu Cisowa i Sławięcice pozwoliła na zwiększenie niezawodności w dostawie wody dla mieszkańców miasta. Zmodernizowana i rozbudowana została także istniejąca oczyszczalnia ścieków przy ulicy Gliwickiej. Unowocześniono jej technologię w zakresie zagospodarowania osadów oraz wybudowano nowoczesne obiekty i instalacje wpływające na większą niezawodność pracy i minimalizację ilości osadów. Przedsięwzięto także wiele działań zmierzających do zoptymalizowania i uporządkowania systemu odprowadzenia ścieków deszczowych poprzez montaż urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe jak również scalenie lokalnych, nieefektywnych systemów.

W chwili obecnej przedsiębiorstwo eksploatuje ponad pół tysiąca kilometrów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, przeszło osiemdziesiąt przepompowni ścieków, trzydzieści pięć zestawów urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe, dwa zakłady uzdatniania wody oraz oczyszczalnię ścieków. Ilość urządzeń oraz rozwój nowoczesnych technologii sprawiły, że rozpoczęto inwestowanie także w systemy teleinformatyczne umożliwiające na bieżąco śledzenie wszystkich procesów i przepływów, począwszy od poboru wody w studniach głębinowych poprzez uzdatnianie i dostawę wody a skończywszy na pełnej automatyzacji oczyszczalni ścieków. Od roku 2011 działa system monitoringu sieci kanalizacyjnej pozwalający obserwować działanie obiektów i urządzeń rozproszonych po całym mieście w jednym miejscu. Wprowadzenie systemu monitoringu pozwoliło na zoptymalizowanie zarządzania całym systemem kanalizacji sanitarnej, tak aby w możliwie najkrótszym czasie, lub wręcz wyprzedzająco, reagować na wszelkie zdarzenia mogące zakłócić sprawną pracę urządzeń technicznych.

Kolejnym przykładem udanej inwestycji w zakresie nowoczesnych rozwiązań i technologii była wymiana dotychczasowych wodomierzy na nowoczesne, wyposażone w nadajnik impulsów radiowych, umożliwiających zdalny odczyt wskazań wodomierza. Wymiana miała za zadanie usprawnienia współpracy z odbiorcami wody i umożliwienie stałego monitoringu pracy wodomierzy bez konieczności wchodzenia do budynków. System gwarantuje dużą swobodę w wyborze terminu i zakresu odczytywanych danych, zapewniając jednocześnie poprawność odczytów i znaczną oszczędność czasu. Takie rozwiązanie podnosi zdecydowanie komfort mieszkańców, ponieważ ich obecność w trakcie przeprowadzania odczytów nie jest konieczna.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszańców miasta, spółka wspólnie z Gminą Kędzierzyn-Koźle na bieżąco stara się zaspokajać potrzeby w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenach nowo powstających osiedli mieszkaniowych. Planowana jest także budowa odcinków sieci kanalizacyjnych wzdłuż ulic dotychczas nią nieobjętych. Ważnym zadaniem jest również ochrona i modernizacja istniejących ujęć wód głębinowych tak, aby zabezpieczyć ciągłość dostaw wody z myślą o przyszłych pokoleniach.

Dążeniem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie – Koźlu Sp. z o.o. jest stały rozwój, utrzymywanie coraz wyższych standardów w zakresie prowadzonej działalności, traktując troskę o środowisko oraz jakość świadczonych usług jako cele nadrzędne.